Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden
De LeaseTrader website wordt onderhouden door LeaseTrader. Op de inhoud en het gebruik van de LeaseTrader website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de LeaseTrader website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. LeaseTrader behoudt zich het recht voor de LeaseTrader website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de LeaseTrader website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de LeaseTrader website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan LeaseTrader, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan LeaseTrader zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de LeaseTrader website, mag niets van de LeaseTrader website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LeaseTrader.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op de LeaseTrader website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. LeaseTrader spant zich in om de informatie op de LeaseTrader website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. LeaseTrader sluit iedere aansprakelijkheid voor op de LeaseTrader website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
De aanbiedingen op de LeaseTrader website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. LeaseTrader sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de LeaseTrader website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
LeaseTrader spant zich in om de LeaseTrader website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de LeaseTrader website.

Hyperlinks
Hyperlinks op de LeaseTrader website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan LeaseTrader. LeaseTrader biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door LeaseTrader worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de LeaseTrader website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de LeaseTrader website verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de LeaseTrader website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.