Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 • Posting (plaatsing): Een publicatie op de website LeaseTrader.nl op grond van door opdrachtgever verstrekte gegevens terzake een voor overname aangeboden leasecontract
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee een overeenkomst tot plaatsing wordt aangegaan.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen LeaseTrader en opdrachtgever op grond waarvan door LeaseTrader een dienst wordt geleverd met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald en in het bijzonder omtrent de positie van LeaseTrader.

 

Artikel 2 - Algemene Voorwaarden en toepasselijkheid
 
 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en overeenkomsten met LeaseTrader. Zulks eveneens indien de verrichte of te verrichten diensten ingevolge die overeenkomst niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. De onderhavige voorwaarden gelden naast de (bijzondere) voorwaarden voor de diensten en/of produkten van LeaseTrader zoals door LeaseTrader gepubliceerd op de website of elders. De bijzondere voorwaarden prevaleren boven de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Alle aanbiedingen door LeaseTrader zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van de onderhavige voorwaarden in rechte nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. LeaseTrader en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Indien een bepaling nietig wordt verklaard danwel wordt vernietigd dan dient de overeenkomst te worden uitgelegd tegen de achtergrond van de bedoeling van partijen bij het aangaan van de betreffende nietige danwel vernietigde bepaling.
 6. Door de mondelinge- of schriftelijke opdracht tot een posting accepteert de opdrachtgever de onderhavige voorwaarden met uitsluiting van toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever.
 7. LeaseTrader heeft het recht de onderhavige voorwaarden te wijzigen op de wijze als bepaald in artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden.


Artikel 3 - Betaling

 1. Na opdrachtverstrekking vindt facturering ingevolge de opdrachtverstrekking plaats. Posting vindt eerst plaats nadat betaling van het gefactureerde bedrag heeft plaatsgevonden. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zulks zonder dat ingebrekestelling door LeaseTrader is vereist.

 

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 • Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 • LeaseTrader heeft het recht de onderhavige voorwaarden en/of de toepasselijke prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt. Ze treden in werking op de datum van in het bekendmaking doch niet eerder dan zeven werkdagen na de bekendmaking. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door LeaseTrader kenbaar gemaakte aanpassing van voorwaarden en/of prijzen en tarieven is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de vorenbedoelde bekendmaking de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de bekendmaking van LeaseTrader genoemde datum waarop de wijzigingen in werking zouden treden.

 

 

Artikel 4 - Plaatsingsopdrachten door opdrachtgevers ten behoeve van derden

 1. Indien een opdrachtgever een plaatsingsopdracht verstrekt ten behoeve van een derde, dient de opdrachtgever er voor in te staan dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze met opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Aan LeaseTrader wordt het recht verleend om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde in contact te treden met deze derde, zonder dat zulks enige verplichting daartoe voor LeaseTrader met zich brengt.
 3. In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde blijft de opdrachtgever volledig aansprakelijk jegens LeaseTrader voor de betaling van hetgeen verschuldigd is ingevolge de opdrachtverstrekking.

 

Artikel 5 - Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever en LeaseTrader gaan een overeenkomst aan voor de duur zoals door opdrachtgever bij de plaatsingsopdracht aangegeven.
 2. Opdrachtgever en LeaseTrader kunnen een overeenkomst ten allen tijde, zonder opgaaf van reden en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen opzeggen. LeaseTrader zal wegens opzegging nimmer zijn gehouden tot vergoeding van schade.
 3. Indien LeaseTrader op het moment van de opzegging als hiervoor bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking of schadevergoeding zijn, tenzij LeaseTrader ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die LeaseTrader vóór de opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid van LeaseTrader

 1. De totale aansprakelijkheid van LeaseTrader wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
 2. Aansprakelijkheid van LeaseTrader voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten voornoemde gevallen rust op LeaseTrader geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 4. De aansprakelijkheid van LeaseTrader wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever LeaseTrader onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LeaseTrader ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LeaseTrader in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LeaseTrader meldt.
 6. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van LeaseTrader.
 7. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

artikel 7 - Uitvoering van de werkzaamheden

 1. LeaseTrader zal zich inspannen haar dienstverlening met zorg te verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
 2. Alle door LeaseTrader genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan LeaseTrader bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt LeaseTrader niet in verzuim. LeaseTrader is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LeaseTrader en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 3. Alle door LeaseTrader te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door LeaseTrader te stellen voorwaarden door opdrachtgever dienen te worden aangeleverd.
 4. De opdrachtgever dient tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen.
 5. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan LeaseTrader ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde gegevens, waaronder tevens dient te worden verstaan foto’s en instructies, steeds juist en volledig zijn en dat alle aan LeaseTrader verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van LeaseTrader.
 6. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LeaseTrader staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LeaseTrader in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van LeaseTrader in rekening te brengen.

 

Artikel 8 - De positie van LeaseTrader

 1. De opdrachtgever erkent dat LeaseTrader de website LeaseTrader.nl slechts ter beschikking stelt aan opdrachtgevers en in de postings geïnteresseerde derden, dat LeaseTrader op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen opdrachtgever en derden, en dat LeaseTrader als passieve on-line doorgever van informatie fungeert.
 2. LeaseTrader is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden objecten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de posting, de bevoegdheid van de opdrachtgever om aangeboden objecten daadwerkelijk te mogen overdragen, noch de bevoegdheid van een overnamekandidaat om aangeboden objecten daadwerkelijk te mogen overnemen.
 3. De opdrachtgever erkent dat LeaseTrader niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de overdracht gehanteerde betalingswijzen.
 4. De opdrachtgever erkent dat LeaseTrader het recht heeft de aangeleverde postings te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de postings voldoen aan de daaraan gestelde (technische) eisen van LeaseTrader. Controle op juistheid van de gegevens vindt niet plaats.
 5. De opdrachtgever erkent dat LeaseTrader het recht heeft om naar eigen redelijk inzicht door opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren.
 6. De opdrachtgever erkend dat LeaseTrader het recht heeft een posting van LeaseTrader.nl te verwijderen indien opdrachtgevers of derden misbruik maken van LeaseTrader.nl, er sprake is van onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
 7. De opdrachtgever aanvaardt dat LeaseTrader niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot LeaseTrader.nl, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van LeaseTrader in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LeaseTrader.
 8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens alsmede dat de wijze waarop LeaseTrader van deze gegevens gebruik maakt op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
 9. LeaseTrader wordt volledig rechthebbende en/of eigenaar van de aangeleverde gegevens, informatiedragers en de posting en behoudt zich het recht de voor de inhoud buiten LeaseTrader.nl te publiceren.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren. Opdrachtgever kan daartoe het aangeboden object omschrijven en/of gebruik maken van de door LeaseTrader geboden mogelijkheid een foto toe te voegen. Opdrachtgever is verplicht eventuele aanwijzingen van LeaseTrader in dit opzicht op te volgen.
 2. De verschillende plaatsingsmogelijkheden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten staan vermeld op de internetsite LeaseTrader.nl.
 3. Opdrachtgever zal LeaseTrader vrijwaren tegen elke rechtsvordering danwel aanspraak van derden welke gebaseerd is op de bewering dat door LeaseTrader verleende diensten in de ruimste zin inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom danwel enige andere recht van derden. De opdrachtgever is jegens LeaseTrader gehouden tot vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) waartoe LeaseTrader terzake genoodzaakt wordt.
 4. Indien opdrachtgever in of buiten rechte wordt aangesproken terzake inbreuk op rechten van derden zoals hiervoor bedoeld dan dient opdrachtgever LeaseTrader hieromtrent onverwijld schriftelijk te informeren.
 5. Tenzij anders is overeengekomen dient opdrachtgever binnen 3 werkdagen na posting eventuele onvolkomenheden in de posting aan LeaseTrader berichten, bij gebreke waarvan de posting na die periode zal zijn aanvaard als conform de opdrachtverstrekking. Onvolkomenheden dienen door opdrachtgever schriftelijk (waaronder mede dient te worden verstaan: per email) aan LeaseTrader te worden bericht.

 

artikel 10 - Telecommunicatie

 1. LeaseTrader correspondeert met opdrachtgevers door middel van e-mail middels het door opdrachtgever opgegeven e-mail adres. LeaseTrader is niet gehouden zich bij normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

 

Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid

 1. LeaseTrader staat er niet voor in dat de posting foutloos zal worden verleend. Indien LeaseTrader voor onvolkomenheden uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal LeaseTrader deze naar beste vermogen herstellen.
 2. De totale aansprakelijkheid van LeaseTrader wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl . BTW).
 3. Buiten de aansprakelijkheid van lid 2 van dit artikel rust op LeaseTrader geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 4. Aansprakelijkheid voor LeaseTrader wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst kan slechts ontstaan indien opdrachtgever LeaseTrader onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LeaseTrader ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient zodanig te zijn dat LeaseTrader in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LeaseTrader meldt.

 

Artikel 12 - Forum- en rechtskeuze

 1. Ieder geschil dat verband houdt met het gebruik van de diensten van LeaseTrader, ongeacht de grondslag van de vordering, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 2. Op alle offertes van en overeenkomsten met LeaseTrader is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. 3 januari 2003 onder nummer 34164472